Προσωπικά Στοιχεία
 • Όνομα:
 • Όνομα:
 • Email:
 • Διεύθυνση:
 • Πόλη:
 • Τ.Κ.:
 • Τηλέφωνο:
 • Κινητό:
Τμήμα που εξυπηρετηθήκατε
 • Βιοπαθολογικό
 • Ακτινοδιαγνωστικό
 • Καρδιολογικό
 • Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων
 • Γυναικολογίας - Μαιευτικής
 • Μαστού
 • Κυτταρολογικό
 • Νευροφυσιολογίας
 • Παιδιατρικών Εξετάσεων
 • Check Up
Για ποιο λόγο επιλέξατε να εξυπηρετηθείτε από την Ιατρική Πρόληψη
 • Από το Site
 • Από την καλή του φήμη
 • Επειδή είμαι κοντά
 • Τυχαία
 • Σύσταση Συγγενή/Γνωστού
 • Σύσταση Ιατρού
Σας προτείνουμε να μας αξιολογήσετε ως προς τα παρακάτω με κλίμακα 1-10
 • Ευγένεια - συμπεριφορά του προσωπικού (συνολικά)
 • Αιμολήπτες
 • Βοηθοί Ακτινολόγου
 • Γραμματεία
 • Ιατροί
 • Περιβάλλον ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ (χώροι-καθαριότητα κτλ.)
 • Χρόνος αναμονής μέχρι την εξυπηρέτηση σας - Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Ταχύτητα και συνέπεια παραλαβής αποτελεσμάτων
 • Συνολική εντύπωση για το ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ
Παρατηρήσεις - Σχόλια